To be honest, I always find GPU programming incredibly fascinating because it expands our capabilities in every field of science, engineering, and technology. Since the past decade, GPUs have become an essential part of providing processing power for high-performance computing applications over the recent years. This progress has been ongoing…

Dünyada hızla gelişmekte olan kuantum teknolojileri alanına dair ülkemizde de yüksek bir ilgi bulunuyor. KTHack2020 kuantum teknolojileriyle ilgilenen meraklıları, uzmanları ve akademisyenleri buluşturuyor. Bu kapsamda QTurkey/QWorld olarak düzenleyeceğimiz 2. Hackathonumuzu bu sene tüm kuantum teknolojileri alt başlıklarını kapsayacak şekilde genişlettik.

Ekipler kuantum simülasyon, kuantum bilgisayım, kuantum algılama, kuantum iletişim ve…

Doğukan Tuna

Hackin’ systems

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store