by MontyLov
by MontyLov
by MontyLov

Hello everyone! In this post, we will create a subscription form using Mailchimp API with a Next.js application handle by a custom Express server with Typescript support.

The main purpose of this post is to show how all these technologies can be combined together to support this with a useful example. You can build whatever you want on this stack that we will build.

Have fun! 🥳

Table of Contents

1. Stack Introduction

Why Next.js?


by Ferenc Almasi

ECMAScript (or shortly ES) is a general-purpose programming language, standardized by Ecma International according to the document ECMA-262. JavaScript is the most popular programming language in which these standards have been applied. Currently, ECMAScript is commonly used for client-side scripting on the World Wide Web, and it is increasingly being used for writing applications and services using JavaScript/TypeScript.

The most important technologies where ECMAScript is implemented are JavaScript, SpiderMonkey, V8, ActionScript, JScript, QtScript, InScript, Google Apps Script. In short, ECMAScript is at the core of these technologies. Therefore, the emergence of these standards brings us great, new features. ES is…


Dünyada hızla gelişmekte olan kuantum teknolojileri alanına dair ülkemizde de yüksek bir ilgi bulunuyor. KTHack2020 kuantum teknolojileriyle ilgilenen meraklıları, uzmanları ve akademisyenleri buluşturuyor. Bu kapsamda QTurkey/QWorld olarak düzenleyeceğimiz 2. Hackathonumuzu bu sene tüm kuantum teknolojileri alt başlıklarını kapsayacak şekilde genişlettik.

Ekipler kuantum simülasyon, kuantum bilgisayım, kuantum algılama, kuantum iletişim ve daha ötesi alanlarda fikir, proje ve uygulama geliştirebilirler. Hackathona isterseniz bireysel, isterseniz ekibinizle katılabilirsiniz. Bireysel başvurular hackathon öncesi uygun grupların oluşturulması için yönlendirilecektir.

Hackathon’da 3 ana kategoride ödüller verilecektir:

PAVOTEK sponsorluğunda 3 kategoride toplam ödül miktarı 10.000 TL’dir

Hackathon’a katılan ekipler fikir, proje veya uygulamalarını bu kategorilerden birisi…

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store